Zalagyömörő belterületi csapadékvíz elvezetése

Zalagyömörő belterületi csapadékvíz elvezetése

TOP-2.1.3-15-VE1-2016-00021Beszámoló Elvégzett projektmenedzseri feladatokról (letöltés)

Beszámoló Elvégzett kommunikációs feladatokról (letöltés)

Beszámoló Elvégzett marketing feladatokról (letöltés)

Projektzáró (letöltés)


Képek a munkálatokról

(Kép 1.) (Kép 2.) (Kép 3.)  (Kép 4.)

utolsó módosítás:2018-08-24 12:48:11


Képeslapok Zalagyömörőről

 

utolsó módosítás:2014-02-04 19:34:17


Szennyvíz sajtóközlemény

SAJTÓKÖZLEMÉNY


ZÖLD ÖVEZET: CSATORNAHÁLÓZAT BŐVÍTÉSE A SÜMEGI KISTÉRSÉGBEN

utolsó módosítás:2018-06-13 15:55:54


Nemdohányzók védelme

Nemdohányzók védelméről szóló 1999. évi XLII. törvény

 

GÓGÁNFA-ZALAGYÖMÖRŐ KÖZSÉGEK

                 K Ö R J E G Y Z Ő J E

           8446 Gógánfa, Deák F. u. 23.

                       Tel:87/457-122

 

F E L H Í V Á S

 

Nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény dohánytermék fogyasztására és az azzal kapcsolatos szankciók alkalmazására vonatkozó rendelkezései az alábbiakban olvasható.

 

Takács Béláné

körjegyző

 

 

Nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény dohánytermék fogyasztására és az azzal kapcsolatos szankciók alkalmazására vonatkozó rendelkezései:

 

Teljes dohányzási tilalom:

1. közoktatási intézményben (pl. óvoda, általános iskola és középiskola), és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül,

2. gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézményben (pl. bölcsőde), és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül,

3. egészségügyi szolgáltatónál (pl. kórház, rendelő) és ahol eü. szolgáltatást is nyújtanak függetlenül az intézmény rendeltetésétől, és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül, illetve a dohányzóhely az intézmény területén kívül úgy jelölhető ki, ha az egészségügyi szolgáltatást igénybevevők szokásos vagy szükségszerű útvonalától megfelelően elkülönül,

4. helyi közforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközön, helyiérdekű vasúton, menetrend alapján belföldi helyközi közforgalomban közlekedő autóbuszon, valamint menetrend szerint közlekedő személyszállító vonaton (pl. HÉV, BKV, Volán és MÁV járatok),

5. munkahely zárt légterű helyiségeiben,

6. közforgalmú intézmény zárt légterű helyiségeiben (függetlenül attól, hogy a belépés esetleg feltételhez kötött, pl. zártkörű rendezvény) és a bejáratától számított 5 méteres távolságon belül.

7. közterületi játszótereken, továbbá a játszóterek külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül,

8. a közforgalmú vasúti létesítmények és pálya tartozékainak személyforgalom számára megnyitott területein, megállóban, várakozóhelyen, illetőleg helyiségben, valamint nyílt légterű megálló, várakozóhely esetén annak külső határvonalától számított 5 méteres távolságon belül (ha a terület külső határvonala nem állapítható meg egyértelműen, akkor kijelölő táblától vagy más jelzéstől számított 5 méteres sugarú körnek megfelelő körzetben tilos dohányozni).

  

Csak kijelölt helyen megengedett a dohányzás:

A) nyílt légtérben kijelölt dohányzóhelyen:

1. közforgalmú intézmény területén (pl. udvar),

2. munkahelyen (pl. udvar),

B) zárt légtérben kijelölt dohányzóhelyen:

1. büntetés-végrehajtási intézményekben a fogvatartottak - köztük a kóros elmeállapotúak számára,

2. pszichiátriai intézetben a pszichiátriai betegek számára,

3. a már működő szivarszobákban,

4. zárttéri munkahelyen, ahol a munkahelyi klíma a külön jogszabályban meghatározott korrigált effektív hőmérséklet a 24°C-ot meghaladja.

5. közterületnek minősülő, a gyalogosforgalom számára nyitva álló aluljárókban és egyéb, zárt légterű közforgalmú közlekedő összekötő terekben

 

Kijelölés nélkül is megengedett a dohányzás:

1. a dohánytermék kereskedelmi bemutatója céljából létrejött rendezvényen,

2. szállásszolgáltatást nyújtó intézmények kifejezetten dohányzóként kiadott és ekként megjelölt, zárt légterű szobáiban, feltéve, hogy más rendelkezés vagy tűzvédelmi előírás egyébként nem tiltja.

 

A tulajdonos/fenntartó/munkáltató döntésétől függően:

1. Helyi önkormányzat rendeletében közterületet nemdohányzó közterületnek nyilváníthat.

2. Magánforgalomban közlekedő közösségi közlekedési eszközön (pl. taxi, bérelt busz) a dohányzóhely kijelöléséről az üzembentartó dönt.

3. Szórakoztató, vendéglátó szolgáltatást nyújtó közforgalmú intézmény üzemeltetője az intézményt nemdohányzó intézménnyé nyilváníthatja. Ebben az esetben dohányzóhelyet nyílt légtérben sem kell kijelölni.

4. A munkáltató a munkahelyet nemdohányzó munkahellyé nyilváníthatja. Ebben az esetben a munkavállalók az intézmény teljes területén nem dohányozhatnak beleértve pl. az udvart is. Munkáltató az ügyfelek részére továbbra is köteles dohányzó helyet nyílt légtérben kijelölni.

 

Intézkedések a dohányzási tilalmak, korlátozások megsértése esetén:

A közforgalmú intézmény feladatkörében eljáró, valamint a közösségi közlekedési eszköz működtetésében hivatásszerűen közreműködő személy (a továbbiakban rendelkezésre jogosult) jogsértés észlelése esetén köteles:

1. a jogsértés haladéktalan befejezésére felhívni a jogsértőt,

2. annak eredménytelensége esetén felszólítani a közforgalmú intézmény, illetve a közlekedési eszköz elhagyására,

3. eljárás lefolytatását kezdeményezni.

A közforgalmú intézmény belső szabályzatában meghatározott személlyel (ennek hiányában az intézmény vezetőjével, üzemeltetőjével, a rendezvény szervezőjével, közösségi közlekedési eszköz üzemben tartójával, közoktatási intézmény vezetőjével, illetve a munkáltatóval) szemben el lehet tekinteni az egészségvédelmi bírság kiszabásától, ha a rendelkezésre jogosult a dohányzásra vonatkozó korlátozást megsértővel szemben felhívási, felszólítási, elhagyásra felhívási, illetőleg eljárás indítási kötelezettségének bizonyíthatóan eleget tett.

  

Egészségvédelmi bírság

Egészségvédelmi bírság csak azon dohányzással összefüggő tilalmak, korlátozások megsértése esetén azon természetes személlyel szemben szabható ki, aki a cselekmény elkövetésekor 14. életévét betöltötte és saját jövedelemmel rendelkezik.

A bírság mértéke:

1. a természetes személlyel szemben, aki tiltott helyen dohányzik 20.000-50 000 Ft

2. az Nvt. betartásáért felelőssel szemben 100.000-250.000 Ft

3. az intézmény, szervezet, üzemeltető vagy gazdasági társaság esetében 1.000.000-2.500.000 Ft.

Egészségvédelmi bírság megfizetésének egyik módja a helyszínen megállapított és kiszabott egészségvédelmi bírság: max. 30.000 forint, ha 30 napon belül befizetésre kerül, ellenkező esetben akár 50.000.- Ft is lehet.

 

Eljárási határidők

Az egészségvédelmi bírság főszabályként a jogsértő magatartásról való tudomásszerzést követő 6 hónapon belül alkalmazható, és a jogsértő magatartás tanúsításától számított 1 éven túl nem szabható ki.

 

Átmeneti rendelkezések

A hatóság 2012. január 1. és 2012. március 31. között az ellenőrzést végző egészségügyi államigazgatási szerv (a megyei kormányhivatalok népegészségügyi szakigazgatási szervei) az egészségvédelmi bírság kiszabását mellőzi, ha a hatósági ellenőrzés során megállapított jogsértést megvalósító cselekmény miatt 2011. december 31-én hatályos szabályok alapján bírság kiszabásának nem lett volna helye.

 

 

utolsó módosítás:2018-06-13 15:55:05